ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร

Sustarum เชื่อว่าแนวคิดดังกล่าวจะทำร้ายศักดิ์ศรีของผู้คนและอำพรางความเป็นจริงว่าช่องว่างขนาดใหญ่มีอยู่เพราะชนชั้นนำมาผูกขาดเศรษฐกิจและนำมาซึ่งสิ่งเหล่านี้มากเกินไป “ถ้ารัฐบาลตั้งใจที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรส่วนใหญ่จะต้องมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างไม่ใช่แค่เรื่องความช่วยเหลือเท่านั้น คนไทยจำนวนมากไม่ดีนัก

และไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่ฉลาดหรือไม่ทำงานหนักพอ” พระราชบัญญัติสวัสดิการสังคมสงเคราะห์รัฐธรรมนูญเพื่อประชาธิปไตยและสังคมฉบับที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2543 ได้มีการตีพิมพ์ครั้งแรกในสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 13 กันยายนร่างพระราชบัญญัตินี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เงินอุดหนุนแก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านโครงการสวัสดิการของรัฐบาลและกำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุน เพื่อสนับสนุนโครงการ หากจัดตั้งขึ้นกองทุนจะดำเนินงานภายใต้กระทรวงการคลังโดยมีปลัดกระทรวงเป็นประธาน จะได้รับเงินทุนเริ่มต้นจากรัฐบาล แต่จะรับเงินบริจาค